Extra foto's

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing en worden geacht door de koper te zijn aanvaard, zelfs wanneer deze tegenstrijdig zijn met hun eigen algemene- of bijzondere voorwaarden, en zelfs wanneer deze laatste voorzien voorrang te hebben op de onze.

2. Onze offertes maken enkel commerciële voorstellen uit en gebeuren vrijblijvend tenzij anders wordt overeengekomen. Wij zijn enkel gebonden door onze schriftelijke aanvaarding van de bestelling; Alle prijzen vervat in onze offertes zijn dagprijzen en gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonkosten, berekend volgens de normale arbeidstijden. De prijzen zijn nettoprijzen en kunnen worden gewijzigd in geval van onder meer doch niet beperkt tot overmacht, verhoging van de prijzen van onze leveranciers,…

3. Behoudens andersluidende bepaling zijn onze facturen contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, op de openstaande sommen en tot de volledige betaling een maandelijkse intrest van 1% verschuldigd zijn, en zullen de openstaande sommen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden vermeerderd met 10% met een minimum van 75,00 euro ten titel van forfaitaire vergoeding. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de Wet van 2 augustus 2002 inzake de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties; Bij niet-betaling van één factuur worden alle overige facturen onmiddellijk opeisbaar en elkeen betaling door ons ontvangen zal worden aangerekend op de oudste openstaande factuur. In geen geval is compensatie toegestaan tussen onze facturen en eventuele vordering dewelke opzichtens ons zouden worden gesteld.

4. Wij hebben het recht op eerste verzoek een bankgarantie te vragen ter zekerheid. Indien zulks het geval hebben wij het recht de uitvoering van onze verbintenissen op te schorten tot zolang de gevraagde garantie niet is gesteld.

5. Alle betwistingen omtrent onze facturen dienen binnen de 8 dagen na verzending per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht, zoniet wordt de koper geacht ermee in te stemmen zonder voorbehoud;

6. In geval van overmacht, staking, lock-out of gelijk welke omstandigheid die onafhankelijk is van onze wil hebben wij het recht de uitvoering van onze verbintenissen al dan niet gedeeltelijk uit te stellen tot na beëindiging van de buitengewone omstandigheden, en dit zonder dat de koper welkeen aanspraak dan ook kan laten gelden.

7. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend aangewend voor intern gebruik en promotieacties. De Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing;

8. De koper geeft ons de toestemming om foto’s van de geplaatste materialen te gebruiken in onze publiciteit of voor publicitaire doeleinden, zonder recht op vergoeding of zonder zich op enig auteursrecht te kunnen beroepen.

9. De geleverde goederen bijven onze uitsluitende eigendom tot integrale vereffening van alle opeisbare sommen in hoofdsom, kosten en intresten. Het risico van de geleverde goederen gaat echter over op de koper vanaf het ogenblik van de levering. Zolang de goederen onze eigendom blijven, is het de koper verboden te beschikken over de goederen. Bovendien dient de koper ons in kennis te stellen van en te vrijwaren tegen elke tussenkomst van zijn schuldeisers en de kosten te dragen van de maatregelen die vereist zijn om deze tussenkomst ongedaan te maken. Onverminderd het voorgaande zal de koper, tot de integrale vereffening, de geleverde goederen verzekeren tegen brand, diefstal, schade aan derden en eigen risico’s waarbij de vergoeding door de verzekeraar uitgekeerd bij voorkeur wordt uitbetaald aan ons ten belope van het volledige bedrag dat de koper nog verschuldigd is. De koper dient de verzekeraar van deze voorwaarde op de hoogte te stellen;

10. Leverings- en plaatsingstermijnen worden steeds ten indicatieve titel meegedeeld en zijn geenszins bindend noch kunnen deze aanleiding geven tot welkeen schadevergoeding dan ook.

11. Onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot de bedragen dewelke onze verzekeraar uitkeert en waarbij gevolgschade alsmede inkomstenderving steeds wordt uitgesloten. Op eerste verzoek maken wij u een kopie over van de polis.

12. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt de garantie beperkt tot de garantiebepalingen dewelke wij contractueel hebben onderschreven. De garantie kan maximaal 24 maanden geldig zijn ingeval van verkoop aan particulieren en 12 maanden ingeval van verkoop aan professionelen en kan in ieder geval enkel betrekking hebben op materialen en stukken met uitsluiting van werkuren. Indien het defect te wijten is aan een feit of nalatigheid van de koper, vervalt alle garantie.

13. De koper treft alle nodige schikkingen zodanig dat de werf toegankelijk en vatbaar is voor plaatsing door ons bij gebreke waaraan wij gerechtigd zijn de meertijd of meerkost door te rekenen aan de koper.

14. Indien de koper één van zijn essentiële verbintenissen niet nakomt hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden 14 dagen na het versturen van een aangetekende brief. De ontbinding ten laste van de koper geeft ons het recht op een forfaitaire vergoeding van 20% van de waarde van de overeenkomst, onder voorbehoud van een hogere en bewezen geleden schade. Het voorgaande is onder meer doch niet beperkt tot de éénzijdige annulatie door de koper van de bestelling.

Indien de bestelde goederen evenwel in productie zijn, zal de koper ingeval van annulatie de volledige koop- of aannemingssom verschuldigd zijn en is de koper gehouden de goederen af te nemen.

15. Alle betwistingen met betrekking tot de uitlegging, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen worden beslecht door de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, en eventueel het Vredegerecht van Zandhoven, ook indien er meerdere verweerders zijn of ingeval van oproeping in vrijwaring.

Het Belgisch recht is van toepassing;